TALAK(BOŞAMA)

BOŞAMA
ALPEREN GÜRBÜZER

Zaruret bulunmadıkça boşama yoluna gidilmemesi gerekir.Talakın hükmü kocanın hanımına seni boşadım seni terk ettim ya da hakimin sizleri ayırdım demesi, dilsizinde işaretle talakı gerçekleşir. Talakta niyete itibar edilmez, ifade gereklidir. Kinayel i ifadelerde üç hal düşünülür; rıza hali, öfke hali ve talakı görüşme hali.
Bir kimse bir veya iki talakla boşadığı hanımını iddetleri içinde ve iddeti sona erdikten sonra rızalarıyla tekrar nikahlayabilir. Ama üç talakla boşadığı hanımın nikahlayamaz.. Hür kadın için üç talak, cariye için iki talak ile oluşan haramlık ancak şer’i helallikle giderilebilir. Ancak başka kocayla evlenip boşandıkan sonra ilk kocasıyla evlenebilir.
Ric’i talak dönüşü olan talak demektir. Birden üçe boş ol ifadesiyle iki ric’i talak gerçekleşir.
Talakın gerçekleşebilmesi için erkeğin akıllı olması, kadının sahih nikahla evli olması ve talakın bir ifadeyle beraber olması gerekir. Aynı zamanda talakın inşallah sözünden uzak olması şarttır. Talak bölünme kabül etmez. Talakın bir parçasını söylemek tamamını söylemek gibidir.. Seni yarım talak ile boşadım demek tam talak gibidir.
Hata ile söylenen bir boşama ifadesi ile de talak gerçekleşir. Sen insansın diyecek yerde sen taliksin(boşsun) dese talak gerçekleşir. Talak şaka götürmez. Zorlama altında gerçekleşen veya sarhoşluk hali ya da ilaç içmeden dolayı baygınlık durumlarında söylenen boşama ifadeleri ile boşama geçerli değildir. Kendi iradesiyle sarhoş olan kimsenin boşaması meseleyi açıklaması gerektirir.
Bir kişi hür olan karısını bir talak ile boşadığı zaman iddeti içinde tekrar iki talak ile daha boşayabilir. Üçten fazla yapılan talaklar ile sadece üç talak gerçekleşip, kalanları boşa gider. Mesala; seni üç’ten dokuza boşadım veya sen benden yüz talakla boş ol dese bununla yalnız üç talak gerçekleşir.
Bir kişi üç talakı değişik şekillerde kullanabilir.. Önce iki talak, sonra iddet esnasında bir talak veya önce bir talak, sonra iddet esnasında iki talak daha yapabilir, ya da önce bir talak yapıp nikah tazelemenin ardından iki talak daha yapar, bunlardan da öte birbiri ardına üç sözle de talak gerçekleşebilir.. Bir kişi karısına; sen üç talak boşsun dese bununla üç talak gerçekleşir Bazı alimlere göre de bir yerde ayrı ayrı olarak üç talakla yalnız bir talak meydana gelir demişlerdir.. ‘Talak iki defadır’ ayetinden murad ric’i talaktır. Bu ayetle üç talakın birden yapılamayacağını göstermez. Bu ayette kastedilen Ric’i talak olup kadını güzellikle tutma fırsatı veya güzellikle salıvermeyi hatırlatmaktadır. Rivayete göre sahabeden Rükane karısını üç talakla boşamış, ama sonra pişmanlık duymuştu. Allah Rasulü; ‘üzülme, o sadece bir talaktır’ buyurarak ric’i talaka işaret etmiştir.. Sağlam rivayetlere dayanarak yaşanan hadise üçtalak değil bir bain talaktır. Ki; bir bain talakla üç talaka niyet etmediği yeminle pekiştirilerek Rükane karısına dönebilmiştir.
Hz.Hasan(r.anh.) hilafete seçildiğinde karısı Ayşe tebrik etmiş, Hz.Hasan sinirlenerek:
-‘Demek sen Hz.Ali’nin öldürülmüş olmasından dolayı seviniyorsun, Sen üç talakla boşsun’ diyerek üç talak gerçekleşmiştir. Daha sonra da Hz.Hasan(r.anh); Eğer ben; kişi karısını hayız haindeyken üç kez boşarsa veya belirsiz olarak üç kez boşarsa başka bir erkekle evleninceye kadar kendisine helal olmaz hadis-i şerifini işitmemiş olsaydım ona dönerdim buyurmuştur. Bu hadis-i şerif üç talakla ayrı ayrı veya toptan boşanan bir kadının hulle yapılmadıkça kocasına helal olmayacağını göstermektedir..
Nikah hakkına sahip olan bir kişi boşanmayı ayrı ayrı kaldırabileceği gibi, toptanda kaldırılabilir. Yinede üç talakı birden yapmak ihtiyata aykırı olup, sünnete ters ve günaha yakın davranış olarak kabül edilir.. Ama aynı zamanda geçerli bir davranıştır. Talak aslında hoş görülmez. Rasulullah(s.a.v); ‘’Allah için helallerin en kızılanı talaktır’’ buyurmuştur. Yine Rasulü Ekrem(s.a.v); ‘’Bir zarurete dayalı olmaksızın kocasından boşanmasını isteyen her kadına cennet kokusu haramdır.’’ diye buyurmuşlardır.
Erkeğin eşine mihir vermek, nafakasını vermek, meskenini sağlamak mecburuyetindedir. Bunca sorumluluğu üstlenen erkek elbette boşama hakkına da tek başına sahip olması normaldir.
Ric’i talak olması için altı şartın olması gerekir;
-Cinsel birleşmeden sonra yapılmış olması lazım.
-Talak sayısı üç sayısını taşımamalıdır.
-Kesin ayrılığı gerektirmeyen bir sözle yapılmalıdır.
- Kesin ayrılığı gösteren bir sıfatla nitelenmemeli.
- Talak büyük ve küçük bir şeye benzetilmemiş olmalı.
Bain talak; dönüşü olmayan boşama şeklidir. Bir erkek karısına; Seni şu dağ gibi talakla boşadım dediğinde bain talak gerçekleşir. Bir kişi ric’i olarak boşadığı eşini iddet esnasında belli sözlerle rücu(geri dönebilme) edebileceği gibi, cinsel birleşme veya şehvetle dokunma, öpme gibi fiillerle de rücu edebilir.
Erkek ric’i talakla boşamış olduğu eşine iddeti esnasında; Seni nikah ettim dediğinde rüc’u(geri dönüş) gerçekleşir. Bir erkek; ‘Sen benden boş ol, benden boş ol ‘ demekle iki ric’i talak gerçekleşir. Yine bir erkek; ‘Sen iddet bekle, sen iddet bekle’ dese iki ric’i talak gerçekleşir.
Zorlanan, şaka yoluyla ve hata yoluyla yapılan rücular geçerlidir. Delinin rücusu sözlü değil, fiilen geçerlidir. Birinci veya ikinci ric’i talaktan sonra rücu(geri dönüş) edilmezse iddetin sona ermesiyle küçük ayrılık meydana geleceği gibi üçüncü ric’i talaklada derhal büyük ayrılık(bain) gerçekleşir. Ve rücu imkanı ortadan kalkar.
Ric’i talakla boşanıp iddet bekleyen kadın iddetinin sona ermesine kadar kocasının evinde kalmaya mecburdur. Ancak erkek onu dönmeyecekse aralarında bir perde bulundurur.
Rücu etmeyeceği bir kadınla kocasının aynı evde yalnız kalmaları tenzihen mekruhtur(helale yakın mekruh). Bir kadın kocasının rücu edeceğini ümit ediyorsa süslenmesi caizdir. Aksi takdirde caiz olmaz. Bain talakla boşanan bir kadın veya kocasının ölümünden sonra iddet bekleyen kadının süslenmesi caiz değildir.
Şarta bağlanan veya geleceğe izafe edilen rücu sahih değildir. Mesela bir erkek; ‘Eğer şöyle yaparsan rücu ettim’ dese rücu gerçekleşir.
Bir kişi kendisiyle cinsel ilişki kurulmamış karısına; ‘seni boşadım, boşadım, boşadım’ dese bir talak gerçekleşir. Çünkü birinci talakla ayrılık meydana gelmiş olup ikinci ve üçüncü imkan kalmaz.
Bir kişi kendisiyle ilişki kurduğu hür hanımına; seni üç talakla boşadım veya seni boşadım, boşadım, boşadım dese üç talak gerçekleşir.
Bir kişi; ‘Deve iğne deliğinden geçerse boş olsun’ dese talak gerçekleşmez, çünkü imkansızdır..
Talak, gerçekleşecek nikah mülkiyetine bağlanabilir. Bir kişi yabancı kadına; seninle evlenirsem benden boş ol dese sonra o kadınla evlense boşama derhal gerçekleşir. Bir kişi karısına; falan kişi evimize gelirse benden boş ol dese o kişi gelmedikçe boşama gerçekleşemez. Bir kişi; Eğer adet görürsen benden boş ol dese boşama gerçekleşir.
Bir kişi karısına; eğer namaz kılarsan boş ol dese boşama derhal gerçekleşir. Çünkü namazın kılınması yerine getirilmesi dini vecibedir.
Bir kişi karısına; sen bir yıl sonra benden boş ol ya da ölümümden birgün önce sen boş ol dese boşama hemen gerçekleşir.
İmkansızlığa dayalı veya geleceğe ait sözlerle boşanma gerçekleşmez. Bir kişi karısına; iki zıddı birleştirebilirsen boş ol dese talak gerçekleşmez.. Şu hayvan seninle konuşursa veya Ramazan orucunun farzlığı kaldırılırsa benden boş ol gibi ifadelerle boşama gerçekleşemez.
Bir kişi karısına; kardeşinin evine gidersen ya da amcanın evine gidersen boş ol türünden sözlerle yemin edip karısı giderse boş olur. Yine karısına; iznim olmadıkça dışarı çıkarsan benden boş ol dese kadın izinsiz dışarı çıkarsa boş olur.
Şart olsun demek de talak anlamındadır. Mesala falan işi yaparsan şart olsun dese karısını boşamayı o işi yapmaya bağlamış olur.
Velhasıl boşama istenmeyen bir hüküm olsada belirli kaide ve kuralları olan bir Şer’i meseledir.