Elfazı Küfür (küfre sebep sözler)

KÜFÜR : Küfür lügatte "örtmek" veya "nîmeti inkar etmek" anlamlarına
gelir. Istılahta ise iman etmemek yani İslâm inanç esaslarına inanmama
halidir.

İslâm inanç esaslarını cahillik sebebi ile bilmemek "cehlî küfür" olarak
nitelendirilir. Küfrün en yaygın olarak görüldüğü, İslâm'ı inkardan dolayı
imân etmemeye ise "inâdî veya inkârî küfür" denir.

Küfrün önemli bir diğer çeşidi daha vardır. Bu küfürde, kişi bir söz veya
eylemde bulunmuştur. Farkında olmadan ortaya koyduğu hareket halk
arasında yaygın olarak kullanılmakta da olabilir. Aslında bu şahıs
hareketinden dolayı kendisini İslâm dairesi dışına çıkarmaktadır.
Kendisini hâlâ müslüman zanneder ve tekrar tecdid-i iman gerektiğini
bilmez. Bir çok insanın farkında olmadan ayağını kaydıran bu tarz
küfre "hükmî küfür" denir.

Akaid kitaplarında "Elfaz-ı Küfür" başlığı altında yer verilen bu küfür
çeşidi daha çok müslüman olup da İslâm'ın yaşanmadığı toplumlarda
görülür. Bilhassa inanç bilgisini yeterince alamayan insanlar bu tehlikeye
çabuk düşerler. Çünkü İslâm dışı kültür değerlerinin hakim olduğu
ortamlarda yetişmişlerdir.

İman müslümanın en kıymetli servetidir. Çünkü ahiretteki ebedi
hayatının güzelleşmesine vesile olacak kapı odur. Ondan mahrum olarak
öte dünyaya göçen insan için ebedi hüsran sözkonusudur. Onun için
İslâm insanın ölümsüz dünyasını güzelliklerle donatacak tüm tedbirleri
almış, müslümanın inancını koruyacak sınırları işaretlemiştir.
Bu sebeble aşağıda sunacağımız "elfaz-ı küfür" olarak nitelenen sözlere
karşı dikkatli olunmalıdır. Ömer Nesefi rahmetullahı aleyh, Ahmet Z.
Gümüşhanevi ks, M. Zahid Kotku ks, İmamı Azam ra ve İmam Maturidi
ra'in bu konudaki tesbitlerinden yola çıkarak hazırladığımız inancı
tehlikeye düşüren sözleri şöyle sıralayabiliriz:

ALLAH'A İMAN KONUSUNDA TEHLİKELİ SÖZLER

İslâm inancının temel direği Allah inancıdır. Bu yüzden îman esaslarının
ilki "Allah'a iman"dır. İslâm, Allah'a inanç hususunda büyük titizlik ister.
Müslüman kendisini yaratan Rabbine karşı kulluk acziyeti içindedir.
Kendisini yoktan var edenin, dünyaya getirtip vücudunu et ve kemikle
giydirip, sağlık, akıl, hissiyat verenin Allah olduğunu bilir. Allah her an
kendisini görmektedir, "şah damarından da yakın"dır. Her yaptığı
hareketi, her sözü gözetildiği düşüncesiyle sarfeder. O'na güvenir. O'nun
ilmi herşeyi ihâta etmiştir. Büyük kudret sahibidir. "Allah'tan daha adil
kim vardır?" Diri bir îmân sahibi böyle düşünür.

Müslüman olduğunu söylese de inanç savrulmasını yaşayan insan ise
Allah'ın kudretini, ilmini, adâletini ya tam kavrayamamış ya da Allah
inancının yerine başka anlayışlar geliştirmiştir. Nefsi çıkarları, başka bazı
varlıkları kutsallaştırma, başıboş hayat tarzı gibi...
İşte Allah'a iman konusunda insanı küfre götüren sözlerden bazıları:

1- '' Şer Allah'ın taktiri değildir ve herkes yaptığının failidir. '' diyenler
küfürdedir. Zira hayrıda , şerri de yaratan Allah'tır. Resulullah ( sav ) bu
görüştekiler için ;
'' Onlar bu ümmetin mecusileridir. Hastalarını ziyaret etmeyin ,
öldüklerinde şehadet etmeyin , onlar kader konusunda Allah'ın
düşmanlarıdır. '' buyurur.
2- Allah yanılır ve pişman olur demek,
3- Allah ancak murad ve taktir ettiğinde bilir , ondan önce bilemez
demek,
4- Allah görmez , görülmez demek,
5- Allah cisimdir demek ( cisim : uzunluk , derinlik ve eni olan şeylere
denir. ),
6- Allah'ın sıfatları geçicidir, baki değildir demek ,
7- Allah'ın her işinde hikmet olmayabilir demek,
8- Allah'ın şanına uygun olmayan birşey söylemek ,
9- Allah görmez , duymaz gibi Allah'ın basar , semi gibi sıfatlarından
herhangi birini inkar etmek ,
10- Fiili kul yaratır demek ,
11- Fiili Allah yarattığı için , kula sorumluluk yoktur demek küfürdür ,
söyleyen dinden çıkar. Çünkü kulun imtihan olması gerekir. Kul
seçiminden sorumludur, Allah da kulun seçtiğini yaratır.
12- Allah arştadır, şuradadır, buradadır demek sureti ile ona mekan
tahsis etmek ,
13- Allah yukardadır demek ( yukardan kasıt bizden üstündür,
yaratıcıdır ise sakınca olmaz ),,
14- Allah'tan gayrıya secde etmek,
15- Allah ile oturulur , konuşulur, onun yanına çıkılır, Allah bazı
kimselere hulul eder demek,
16- ''Eğer kıyamette Allah'ın hükmü varsa senden hakkımı alırım'' derse
17- Kainat namütenahi diyenler,
18- Allah'a eş, çocuk , doğmak , ölmek nispet edenler,
19- Allah'ın birliğini kabul etmeyenler,
20- Yaratıcılığı Allah'a nispet etmemek, tabiat yarattı demek,
21- Allah bana şunu emretseydi yapmazdım demek.
22- Seni elimden Allah bile kurtaramaz demek,
23- Çağıran kimseye lebbeyk demek,
24- Allah'tan kork dense ve oda korkmam demek,
25- Allah bu adamı unutmuştur demek ( hasta kişi için ) ,
26- Allah yok olanı bilmez demek,
27- Allah'ı rüyamda gördüm demek,
28- Yapmadığı halde Allah şahit yaptım demek,
29- Allah herkes için iyidir, ama bana kötülük etti demek,,
30- Allah'ın rahmetinden ümit kesmek,
31- Allah'ın azabından emin olmak ( ben azaba uğramam demek ),
32- "Allah bize zulmediyor", "Allah beni mi görüp duracak?", "Ben Allah
mallah tanımam", "Şu işe Allah'ın bile gücü yetmez", "Allah'ın ortağı
vardır" gibi sözler söylemek.
33- Karısı veya başka birisi için "Onun hakkından Allah bile gelemez ben
nasıl geleyim" demek.
34- "Allah bana merhamet etme hususunda cimrilik etti" veya "Allah
bana acımıyor" demek.
35- Herhangi birşey için "Allah'ın hiç işi kalmamış da bunu mu yapıyor
veya yaratıyor" demek.

PEYGAMBERE İMAN KONUSUNDA TEHLİKELİ SÖZLER

Peygamberlere inanmak iman esaslarının ikincisidir. Alemlere rahmet
olarak gönderen o güzel elçiye inanmamayı veya saygısızlığı İslâm
hoşgörmüyor. O'nun izinden gitme hususunda özen istiyor.
Peygamberimizle ilgili tehlikeli söz ve davranış sahipleri genellikle O'nu
hayatlarının ölçüsü olmaktan çıkarmış insanlar oluyor. Onun liderliği
yerine başka liderleri önüne koyması kişiyi İslâm ikliminden de
uzaklaştırmaya başlıyor. Birçok insan O yüce Peygamberle hidayet
bulup, güzellikleri keşfederken kimilerinin O'na saygısızlık sebebiyle
İslâm'dan uzaklaşmaları ne kötüdür. Bazıları ise "Bana Allah ve Kur'an"
yeter düşüncesiyle elçiyi hafif görerek yanılgıya düşüyorlar. Bu konuyla
ilgili birkaç örnek:

1- Miracın Mescidi Haramdan , Mescidi Aksaya kadar olan kısmını inkar
etmek,
2- Evliya enbiyadan üstündür demek,
3- Evliya belli makamdan sonra amel ve ibadete ihtiyaç duymaz demek,
4- Hristiyan yahudiden iyidir demek ( yahudi hristiyandan şerlidir
denilmelidir .),
5- Bir kimse sünnet ne işe yarar boşver demek,
6- Şu adam peygamber olsa ona iman ederdim demek,
7- Peygamberimizinin sünnetlerinden veya hadislerinden birisini hafife
alıp alay etmek, mütevatir bir hadisi reddetmek veya alaya alır bir
tarzda "çok dinledik bunları" demek.
8- Peygamberin mucizesini , velinin kerametini inkar etse
9- Peygamberlerden bir kısmına inanmak ayıplamak, sünnetlerinden
birini olsun beğenmemek,
10- 'Tırnaklarını kes , başını tıraş et sünnettir dense , o da sünnette olsa
kesmem dese,
11- Peygambere sövmek,
12- Ben resulüm demek,
13- Peygamberin dediği doğruysa kurtulduk demek,
14- Peygamber insan mıdır , cinmidir demek,
15- Hazreti Ayşe'ye kötü söz söylemek,
16- Ebubekir ve Ömer'in ( ra ) hilafetini kabul etmemek
17- Peygamber kabağı severdi denildiğinde '' ben sevmem '' demek.