Nebe (Amme) Suresi Okunuşu ve AnlamıOkunuşu: Bismi’llâhi’r-Rahmân’ir-Rahîm
1. Amme yetesaelune
2. aninnebeil azıymi
3. elleziy hüm fiyhi muhtelifun
4. kellâ seya’lemune
5. sümme kellâ seya’lemun
6. elem nec’alil’arda mihaden
7. velcibale evtaden
8. ve haleknaküm ezvacen
9. ve cealna nevmeküm sübaten
10. ve cealnelleyle libasen
11. ve cealnennehare meaşa
12. ve beneyna fevkaküm seb’an şidaden
13. ve cealna siracen vehhaca
14. ve enzelna minelmu’sırati mâen seccaca
15. linuhrice bihî habben ve nebaten
16. ve cennatin elfafa
17. inne yevmel fasli kâne miykaten
18. yevme yünfehu fiyssûri fete’tûne efvaca
19. ve fütihatis semâü fekânet ebvaba
20. ve süyyiretil cibalü fekanet seraba
21. inne cehenneme kanet mirsaden
22. littağıyne meaba
23. lâbisiyne fiyha ahkaba
24. lâyezûkûne fiyha berden ve lâ şeraben
25. illâ hamiymen ve ğassaka
26. cezâen vifaka
27. innehüm kânu lâ yercûne hısaben
28. ve kezzebu biâyâtina kizzâba
29. ve külle şey’in ahsaynahü kitaba
30. fezûku felen nezideküm illâ azaba
31. inne lilmüttekıyne mefaza
32. hadâika ve a’naben
33. ve kevâıbe etraben
34. ve ke’sen dihaka
35. lâ yesmeune fiyha lağven ve lâ kizzaba
36. cezâen min rabbike atâen hısaba
37. rabbis semâvâti vel’ardı ve ma beynehumerahmâni lâ yemlikûne minhü hitaba
38. yevme yekumür ruhu velmelâiketü saffa, lâ yetekellemune illâ men ezine lehü rahmânü ve kâle savaba
39. zalikel yevmülhakku femen şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ
40. inna enzernaküm azâben kariyba yevme yenzurülmer’ü ma kaddemet yedahü ve yekülül kafirü yâleyteniy küntü türaba.

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1. Birbirlerine neyi soruyorlar?
2,3. Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)?
4. Hayır, ileride bilecekler.
5. Yine hayır; ileride bilecekler.
6,7. Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?
8. Sizleri (erkekli-dişili) eşler halinde yarattık.
9. Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık.
10. Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık.
11. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.
12. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.
13. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık.
14,15,16. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.
17. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.
18. Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.
19. Gök açılır ve kapı kapı olur.
20. Dağlar yürütülür, serap haline gelir.
21,22,23. Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.
24. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar!
25,26. Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.
27. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı.
28. Âyetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.
29. Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfûz’da) tamamiyle sayıp tespit ettik.
30. Kafirlere şöyle denilir: “Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız.”
31,32,33,34. Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
35. Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan.
36,37,38. Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân’dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh’un (Cebrail’in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah’a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân’ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.
39. İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.
40. Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının, “Keşke toprak olaydım!” diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.