Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz!!!

İslâm dininde aşırılığın ve zorluğun yeri yoktur. Dinlerin sonuncusu ve en mükemmeli olan İslâm dini, insanlık için dünya ve ahiret saadetini temin etmek üzere gönderilmiştir. Bu yüce dinin, evrensel niteliklerinden birisi de kolaylık dini olmasıdır. İnsanı gücü nispetinde sorumlu tutan İslâm dini, insanları zora ve sıkıntıya sokmak için gelmemiştir. O’nun gayesi, insanların iç ve dış dünyalarının saflığını, sadeliğini, berraklığını korumaktır. Konuyla ilgili olarak Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez.” (1)

Şu ayet-i Kerîmeler de İslâm’ın kolaylık prensibini vurgulamaktadır.

Allah uğrunda hakkıyla cihat edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiç bir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim’in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur’an’da Müslüman diye isimlendirdi ki, Peygamber size şahit (ve örnek) olsun, siz de insanlara şahit (ve örnek) olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah’a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır! (2)
“Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez” (3)

Hz. Peygamber, her konuda olduğu gibi, dinin kolaylık prensibini hayata geçirmek konusunda da en iyi örnektir.

Hz. Peygamber (sav) de hadisi şeriflerinde:

"Muhakkak ki din kolaylıktır." (4) buyurmaktadır.

Her şeyde olduğu gibi bu konuda da Peygamberimizin hayatı ve uygulamaları bize en güzel örnektir. Bir hadisinde Peygamberimiz Allah'ın sınırlarından ayrılmamayı ve sınırları aşmamayı Müminlere hatırlatmış ve dinin kolay olduğunu belirtmiştir: Peygamberimiz (a.s.m);

"Bu din, kolaylık dinidir. Kimse dini geçmeye çalışmasın, (başaramaz, yine de yapamadığı eksiklikleri kalır ve) üstünlük dinde kalır" buyurmuştur. (5)

Hz. Aişe der ki:

“Resûlullah iki şey arasında muhayyer bırakıldığında, günah olmadığı sürece mutlaka en kolayını seçerdi. Günah olursa, bundan en uzak insan O, olurdu” (6)

Hz. Peygamber daima işlerin kolay olanını tercih ederdi. Kolaylık konusunda Peygamberimizin şu veciz hadisine kulak verelim:

“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” (7)

Bu âyet ve hadislerden anlaşılıyor ki, dinde esâs olan zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak ve sevdirmektir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber, bu istikametteki uygulamasını ümmetine bizzat kendisi örnek olarak göstermiştir. Hz. Peygamber’in, tavsiye ve öğütlerinde öngördüğü bu kolaylık prensibine uyulmalıdır.
_______________________

1- Bakara, 2/185 2- Hacc, 78
3- Maide, 6 4- Nesai, İman, 28
5- Buhari, İman, 29 6- Müslim, Sahih, Fedail, H. No: 20, 77 7- Buhari sahih, ilim b,11,cihad 164.